اطلاعیه وام شهریه کوتاه مدت

دانشجویان جهت واریز شهریه ثابت  نیمسال دوم97-96 می توانند از وام شهریه کوتاه مدت دانشگاه استفاده کنند.

دانشجویان جهت واریز شهریه ثابت  نیمسال دوم97-96 می توانند از وام شهریه کوتاه مدت دانشگاه استفاده کنند.فرم های وام در انتشارات دانشگاه موجود است.وام بلافاصله بعداز تکمیل فرمها وتحویل مدارک به صندوق رفاه دانشجویی به حساب شهریه واریز می شود وفایل دانشجویان بازخواهد شد.

مسئول صندوق رفاه واحد


Copyright © 1396 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن محفوظ میباشد.